You Are Here: Home » Ban điều hành

Ban điều hành

Hiện tại (2019-2020)

STT

Họ tên

Khóa

Đơn vị công tác hiện tại

Email

1

Cao Xuân Nam (Trưởng ban)

2003

Khoa CNTT

cxnam@fit.hcmus.edu.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

2008

Khoa CNTT

ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

 

 

Các thành viên BĐH các năm trước (2006-2019)

STT

Họ tên

Khóa

Đơn vị công tác hiện tại

Email

1

Văn Chí Nam

1999

Khoa CNTT

vcnam@fit.hcmus.edu.vn

2

Nguyễn Ngọc Thảo

2002

Khoa CNTT

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

3

Lê Ngô Thục Vi

2002

Khoa CNTT

lntvi@fit.hcmus.edu.vn

4

Võ Quang Diệu Hà

2003

Khoa CNTT

vqdha@fit.hcmus.edu.vn

5

Đậu Ngọc Hà Dương

2003

Khoa CNTT

dnhduong@fit.hcmus.edu.vn

6

Trương Phước Hưng

2005

Khoa CNTT

tphung@fit.hcmus.edu.vn

7

Lê Ngọc Thành

2002

Khoa CNTT

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

8

9

Ngô Chánh Đức

Nguyễn Thị Mỹ Dung

2009

2008

Khoa CNTT

Khoa CNTT

ncduc@fit.hcmus.edu.vn

ntmdung@fit.hcmus.edu.vn

10

Lê Mai Tùng

2002

Khoa CNTT

lmtung@fit.hcmus.edu.vn 

11

Phạm Minh Tuấn

2000

Khoa CNTT

pmtuan@NSfit.hcmus.edu.vn

12

Đặng Bác Văn

2001

Khoa CNTT

dbvan@NSfit.hcmus.edu.vn

13

Tạ Việt Phương

2002

Công ty Bia Sài Gòn

monitor_th2002@NSyahoo.com

14

Đỗ Xuân Quang

1999

University of Illinois at Urbana-Champaign

quangdo2@NSuiuc.edu

© 2013 Quỹ học bổng Cựu sinh viên khoa CNTT - ĐH KHTN

Scroll to top